Select Page

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna služba se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. V reševanje teh vprašanj se vključuje preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Pomaga in sodeluje z učenci, s starši, z učitelji, z vodstvom in po potrebi z zunanjimi ustanovami. Njen temeljni cilj je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Področja, na katerih deluje v vsakdanjem življenju
in pri delu na šoli, so:

 • učenje in poučevanje,
 • šolska kultura, vzgoja, klima in red,
 • telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj,
 • šolanje in karierna orientacija,
 • vpisi prvošolcev,
 • socialno-ekonomske stiske,
 • učne težave,
 • posebne potrebe in dodatna strokovna pomoč ter
 • nadarjenost.

Šolski svetovalni delavki:

Natalija Kozar, prof. soc. pedagogike 
dosegljiva od ponedeljka do petka
med 7.30 in 14.30 uro.
tel.: 02 803 3124e-mail: natalija.kozar@ingoliceva.si
Rebeka Pirš, mag. psihologije 
dosegljiva od ponedeljka do petka
med 7.30 in 14.30 uro.
tel.: 02 803 3165e-mail: rebeka.pirs@ingoliceva.si
Maja Keršič, mag. prof. pedagogike 
dosegljiva od ponedeljka do petka
med 7.30 in 14.30
tel.: 02 803 3130e-mail: maja.kersic@ingoliceva.si

Vpis otrok v 1. razred

Poteka v skladu z Zakonom o osnovni šoli v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši so o vpisu obveščeni po pošti z vabilom, ki je objavljeno tudi na spletni strani šole. Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Nadarjeni učenci

Vsako leto učeči učitelji ob koncu tretjega razreda predlagajo učence, ki bi lahko bili nadarjeni na katerem izmed v nadaljevanju naštetih področjih. Med nadarjene ali talentirane štejemo tiste učence z dejanskimi visokimi dosežki, kot tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke, in sicer na naslednjih področjih:

 • splošna intelektualna sposobnost,
 • specifična akademska (šolska) zmožnost,
 • kreativno ali produktivno mišljenje,
 • sposobnost vodenja,
 • sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske (performing) umetnosti.

Učence s soglasjem staršev na začetku četrtega razreda testiramo s psihodiagnostičnimi pripomočki, prav tako jih s pomočjo ocenjevalnih lestvic ocenijo tudi učeči učitelji. Učenec je prepoznan kot nadarjen, če je pri kateremkoli izmed pripomočkov dosegel nadpovprečen rezultat. Zanj se pripravi individualiziran program dela, kateremu sledimo do konca njegovega osnovnošolskega izobraževanja.

Več informacij o odkrivanju in delo z nadarjenimi učenci najdete v Konceptu dela z nadarjenimi učenci.

Učenci z učnimi težavami

Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Tem učencem prilagodimo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočamo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Učne težave so lahko splošne ali specifične, razprostirajo pa se od lažjih do težjih.

Za skupino učencev z lažjimi do zmernimi učnimi težavami se predvideva oblikovanje Izvirnega delovnega projekta pomoči in pomoč v okviru šole po Konceptu dela učne težave v osnovni šoli.

Učenci iz določenih skupin težjih oblik učnih težav se lahko usmerijo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo preko postopka usmerjanja, ki ga določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Pri učencih z učnimi težavami se pred uvedbo postopka usmerjanja upošteva pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, dodatna individualna in skupinska pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. Peti korak, ki pomeni usmerjanje, nastopi šele v primeru, ko šolska strokovna skupina ugotovi, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči ali spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Staršem se predlaga uvedbo postopka usmerjanja v primeru, ko prvi štirje koraki ne pripeljejo do napredka pri otroku. Vsekakor pa je sodelovanje staršev nepogrešljiv dejavnik v celotnem procesu pomoči učencem z učnimi težavami.

V vsakem koraku pomoči je vedno potrebno sodelovanje s starši in njihova pomoč, saj lahko otroku pomagajo pri premagovanju učnih težav.

Učenci s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma poseben program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.

Na naši šoli s pomočjo socialne pedagoginje, specialne pedagoginje, psihologinje in pedagoginje ter učečih učiteljev že vrsto let izvajamo dodatno strokovno pomoč. Učencem prilagajamo pouk in njihovo vsakdanje življenje v šoli, pri čemer se trudimo sodelovati s starši in čim več udeleženimi na šoli.

Več o otrocih s PP in njihovem usmerjanju najdete na spletni strani ZRSŠ.

Karierna orientacija

Se nanaša na celostno dejavnost, ki posamezniku nudi spoznavanje lastnih sposobnosti, osebnostnih značilnosti in interesov. V skladu s tem na šoli otrokom omogočamo raziskovanje možnosti za izobraževanje oz. zaposlovanje, jih pripravljamo na odločanje o poklicu ter jim pomagamo pri izbiri poklica in izobraževalne poti. Nudimo jim možnost predstavitev in ogledov različnih srednjih šol in spoznavanje različnih poklicev, individualno svetovanje, predstavitev izobraževalnega sistema in meril za vpis v srednjo šolo, sprotno obveščanje o pomembnih rokih za vpis in sestanke za starše. Seznanjamo jih tudi z možnostmi štipendiranja in drugimi pomembnimi informacijami.  

Related Images:

Dostopnost