Select Page

Šolska prehrana

Odjave in prijave na posamezne obroke šolske prehrane sprejemamo na e-pošto: prehrana@ingoliceva.si in telefonsko številko 02 / 80 33 135 ter izjemoma tudi na 02 / 80 33 121.

Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2021/22

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 evrov.
  • Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 evra. Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila
  • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
  • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
  • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
  • Starši veljavne odločbe o otroškem dodatku ne rabijo prinašati v šolo kot dokazilo o subvencionirani prehrani, saj ima šola na podlagi povezanih baz vpogled v odobrene subvencionirane obroke iz odločbe o otroškem dodatku.
  • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Vloga

Povezava – otroški dodatek 

soglasje za SEPA direktno obremenitev – PREJ TRAJNIK

Izjava za združene položnice

SEPA direktna obremenitev (SDD) je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne, kot ponavljajočih se obveznosti (telefon, elektrika, komunalne storitve …) v evrih na območju SEPA. Pri SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki. Proračunski uporabniki lahko nastopajo v vlogi prejemnika plačila (npr. izdaja plačilnega naloga za SDD za plačilo šolske malice) ali v vlogi plačnika (npr. prejem plačilnega naloga za SDD za plačilo elektrike).

V prilogi je obrazec Soglasje, ki ga izpolnjenega oddate v računovodstvo šole, če želite uporabljati SDD direktno obremenitev.

Pravila odjave in prijave posameznih obrokov ostajajo nespremenjena! (.pdf)

Položnice oz. obračuni za šolsko prehrano se pošiljajo po pošti, razen v primeru, da se prijavite na:

  • prejemanje e- računa v spletno banko ali
  • prejemanje po elektronski pošti, za kar morate šoli dati soglasje, da registrira Vaš e-naslov na UJPnet za prejemanje e-računov na e-naslov. Za prejemanje e-računov na e-naslov je potrebna potrditev, ki jo uredite s klikom na povezavo, ki jo boste prejeli na registrirani e-naslov.

E-RAČUNI:

Navodila za prijavo na e-račun (.pdf)

Splošni pogoji za poslovanje z e-računom (.pdf)

Accessibility