Select Page

Šolska prehrana

Odjave in prijave na posamezne obroke šolske prehrane sprejemamo na e-pošto: prehrana@ingoliceva.si in telefonsko številko 02 / 80 33 135 ter izjemoma tudi na 02 / 80 33 121.

Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2023/24

Subvencija prehrane se lahko dodeli učencem za malico in kosilo. Učenci morajo biti na šolsko prehrano prijavljeni. Učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, imajo pravico do brezplačne malice in do kosila. Do brezplačne malice so upravičeni tudi učenci, ki so prosilci za azil in učenci, nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Upravičenci do subvencije za malico in kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 652,12 evrov.
  • Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 516,76 evra.
  • Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije prehrane, če imajo veljavno odločbo za otroški dodatek. Ob predhodni prijavi učencev na šolsko prehrano, šola pridobi podatke iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju CEUVIZ).
  • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Vloga

Povezava – otroški dodatek 

soglasje za SEPA direktno obremenitev – PREJ TRAJNIK

Izjava za združene položnice

SEPA direktna obremenitev (SDD) je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne, kot ponavljajočih se obveznosti (telefon, elektrika, komunalne storitve …) v evrih na območju SEPA. Pri SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki. Proračunski uporabniki lahko nastopajo v vlogi prejemnika plačila (npr. izdaja plačilnega naloga za SDD za plačilo šolske malice) ali v vlogi plačnika (npr. prejem plačilnega naloga za SDD za plačilo elektrike).

V prilogi je obrazec Soglasje, ki ga izpolnjenega oddate v računovodstvo šole, če želite uporabljati SDD direktno obremenitev.

Pravilnik o šolski prehrani (.pdf)

Položnice oz. obračuni za šolsko prehrano se pošiljajo po pošti, razen v primeru, da se prijavite na:

  • prejemanje e- računa v spletno banko ali
  • prejemanje po elektronski pošti, za kar morate šoli dati soglasje, da registrira Vaš e-naslov na UJPnet za prejemanje e-računov na e-naslov. Za prejemanje e-računov na e-naslov je potrebna potrditev, ki jo uredite s klikom na povezavo, ki jo boste prejeli na registrirani e-naslov.

E-RAČUNI:

Navodila za prijavo na e-račun (.pdf)

Splošni pogoji za poslovanje z e-računom (.pdf)

Related Images:

Dostopnost