Select Page

IZVAJANJE ZBIRNIH PREDMETOV 2022/2023

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB, 102/07, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) določa, da si v 7., 8. in 9. razredu vsak učenec vsako leto izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure tedensko, če s tem soglašajo starši.

 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je v 7., 8. ali 9. razredu lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih na predlog staršev, odloči pa ravnatelj. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali samo 1 uro tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se vpisujejo v glasbeno šolo naknadno, v mesecu avgustu, pa starši oddajo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Izbirni predmeti imajo povsem enak status kot drugi predmeti. Dobljene ocene so enakovredne drugim ocenam. Učenec mora v primeru nezadostne ocene pri izbirnem predmetu opravljati popravni izpit.

 

V šolskem letu 2022/2023 se izvajajo naslednji izbirni predmeti:

 

Spodnja Polskava (15 izbirnih predmetov):

PREDMET ŠTEVILO UČENCEV UČITELJ
7.  razredi    
Glasbena dela 4 Rebeka Bračič
Likovno snovanje I 14 Lara Železnik
Šport za zdravje 19 Petra Jankovič
Nemščina I 20 Irena Krajnc
Turistična vzgoja 5 Suzana Kristovič Sattler
Matematična delavnica 7 6 Nataša Kolednik
Obdelava gradiv: les 10 Nataša Marinič Vidonja
8. razredi    
Glasbena dela 6 Rebeka Bračič
Turistična vzgoja 2 Suzana Kristovič Sattler
Nemščina II 7 Irena Krajnc
Likovno snovanje II 30 Lara Železnik
Šport za sprostitev 34 Metka Štebih, Miran Klavž
Multimedija 6 Milena Čakš Karpov
9. razredi    
Glasbena dela 3 Rebeka Bračič
Nemščina III 5 Irena Krajnc
Izbrani šport: Odbojka 26 Miran Klavž
Likovno snovanje III 18 Lara Železnik
Filozofija za otroke: Jaz in drugi 20 Suzana Kristovič Sattler

 

Pragersko (10 izbirnih predmetov)

PREDMET ŠTEVILO UČENCEV UČITELJ
7.  razredi    
Turistična vzgoja 8 Bojana Marin
Likovno snovanje I 8 Lara Železnik
Šport za zdravje 16 David Lešnik
Nemščina I 4 Mirjana Vračun
Obdelava gradiv: les 7 Jerica Jerič
8. razredi    
Nemščina I 3 Mirjana Vračun
Likovno snovanje II 14 Lara Železnik
Šport za sprostitev 17 David Lešnik
Turistična vzgoja 2 Bojana Marin
9. razredi    
Nemščina III 3 Mirjana Vračun
Izbrani šport: Odbojka 16 David Lešnik
Likovno snovanje III 13 Lara Železnik
Turistična vzgoja 17 Bojana Marin

 

V šolskem letu 2022/2023 se izvajajo naslednji neobvezni izbirni predmeti:

 

  1. septembra 2014 se je začel uporabljati 22. člen prehodnih in končnih določb ZOsn, ki je v preteklih šolskih letih uvedel neobvezne izbirne predmete v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razrede.

 

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu so nemščina, računalništvo, umetnost, šport in tehnika. V 7., 8. in 9. razredu je neobvezni izbirni predmet nemščina. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

 

4.–6. RAZREDI ŠTEVILO UČENCEV UČITELJ
SPODNJA POLSKAVA    
DTJ: Nemščina 14 Irena Krajnc
Računalništvo 20 Milena Čakš Karpov
Šport 20 Miran Klavž
ZGORNJA POLSKAVA    
DTJ: Nemščina 25 Mirjana Vračun
Umetnost 14 Petra Keršič
Šport (2 skupini) 30 Petra Jankovič
Računalništvo 12 Milena Čakš Karpov
PRAGERSKO    
DTJ: Nemščina 19 Mirjana Vračun
Umetnost 21 Lara Železnik
Šport (2 skupini) 23 David Lešnik

 

V tem šolskem letu bomo nadaljevali z izvajanjem neobveznega izbirnega predmeta angleščine za učence 1. razredov na vseh treh lokacijah. 

Accessibility